loading...

باشگاه فرهنگی ورزشی توفیق

 قانون شماره 2 : توپکیفیت و اندازه توپ باید کروی بوده و جنس رویه آن می بایست از چرم یا مواد تائید شده باشد. محیط توپ نباید کمتر از 62 سانتیمتر و بیشتر از 64 سانتیمتر باشد. وزن توپ در شروع بازی نبا

 قانون شماره 2 : توپ
کیفیت و اندازه
 توپ باید کروی بوده و جنس رویه آن می بایست از چرم یا مواد تائید شده باشد.
 محیط توپ نباید کمتر از 62 سانتیمتر و بیشتر از 64 سانتیمتر باشد.
 وزن توپ در شروع بازی نباید کمتر از 400 گرم و بیشتر از 440 گرم باشد.
 فشار توپ باید 6/0 تا 9/0 اتمسفر از سطح دریا باشد.
 هنگامی که توپ از فاصله 2 متری سطح زمین رها گردد در برخورد اول نباید کمتر از 50 سانتیمتر 
و بیشتر از 65 سانتیمتر از سطح زمین فاصله بگیرد.
تصمیمات
 استفاده از توپ های غیر استاندارد در مسابقات بین المللی مجاز نمیباشد.
 در صورتیکه در مسابقه رسمی، توپ آسیب دیده و از حالت استاندارد خارج شود، مسابقه متوقف 
شده و توپ تعویض میگردد.
 پس از تعویض توپ معیوب، مسابقه توسط داور بوسیله دراپ بال )ball Drop ،) از نقطه ای که 
بازی متوقف شده باشد، شروع میگردد.
 در صورتیکه محل آسیب دیدن توپ مسابقه درون محوطه جریمه باشد، داور پس از تعویض 
توپ، عمل دراپ بال را از نزدیکترین محل آسیب توپ و از روی خط محوطه جریمه انجام می-
دهد.
 تعویض توپ در جریان مسابقه تنها در اختیار داور و با اجازه او امکان پذیر است.
 در مسابقات رسمی که زیر نظر فیفا یا کنفدراسیون ها انجام میگیرد باید از توپهایی استفاده 
شود که یکی از عالئم زیر را دارا باشد.
 انجام تبلیغ بر روی توپ های مسابقه در تمام تورنومنت های رسمی که زیر نظر فیفا انجام می-
گردد، ممنوع میباشد، بر روی توپ ها تنها امکان وجود نام تجاری تولید کننده توپ، نام 
تورنومنت، نام میزبان مسابقات و نماد مسابقه وجود دارد.
 تائید شده توسط فیفا APPROVED FIFA
 بازرسی شده توسط فیفا INSPECTED FIFA
 توپ استاندارد مسابقات بین المللی [ STANDARD MATCH INTERNATIONAL
 قانون شماره 3 : تعداد بازیکنان
بازیکنان
 در شروع هر مسابقه تعداد بازیکنان هر تیم نباید بیشتراز5 نفر و کمتر از 3 نفر باشد در غیر 
اینصورت بازی آغاز نخواهد شد. 
 حداکثر تعداد بازیکنان ذخیره مجاز در مسابقات زیر نظر فیفا 9 نفر میباشد. 
 در صورت اخراج بازیکنان و رسیدن تعداد بازیکنان هر تیم به کمتر از 3 نفر مسابقه تعطیل خواهد 
شد. 
 در مسابقات ملی، حداکثر تعداد بازیکن تعویضی برای یک تیم 10 نفر میباشد. 
 درسایر مسابقات در صورتیکه تیم های حاضر در مسابقه با یکدیگر توافق کرده باشند و همچنین 
کمیته داوران و داور مسابقه در جریان توافق تیم ها قرار گرفته باشند، میتوان تعداد بازیکنان 
ذخیره برای حضور در مسابقه را کاهش یا افزایش داد. 
 در صورتیکه داور مسابقه و کمیته داوران ناظر بر مسابقات از توافق جهت افزایش یا کاهش 
بازیکنان ذخیره مطلع نشده باشند، حداکثر تعداد بازیکن ذخیره برای هر تیم 10 نفر خواهد بود. 
 تعداد تعویض های انجام شده در طول مسابقه نامحدود است. 
 در کلیه مسابقات لیست بازیکنان اصلی و ذخیره هر تیم میبایست در اختیار داور مسابقه قرار 
گرفته و در برگه داوری مسابقات ثبت شود. در صورتیکه به هر دلیلی نام بازیکن در لیست در 
اختیار قرار گرفته داور ثبت نشده باشد، بازیکن اجازه حضور در زمین مسابقه را نخواهد داشت. 
روش انجام تعویض 
 تعویض بازیکنان در تمام طول بازی امکان پذیر است، چه توپ در جریان بازی بوده 
و یا از بازی خارج باشد، لیکن انجام تعویض می بایست تحت شرایط ذیل انجام 
شود: 
 کلیه بازیکنان میبایست از منطقه مشخص شده تعویض با یار هم تیمی خود عمل تعویض را 
انجام دهند. 
 بازیکن جانشین زمانی اجازه ورود به زمین را خواهد داشت که بازیکنی که میبایست 
تعویض شود کامال از زمین مسابقه خارج شده باشد. 
 انجام عمل تعویض زمانی بصورت کامل انجام خواهد شد که بازیکن جانشین قبل از ورود 
کاور )بازیکنان ذخیره می بایست بر روی نیمکت تیم خود کاوری با رنگ متفاوت از لباس 
تیم به تن داشته باشند( خود را به بازیکن تعویضی تحویل داده و وارد زمین شود. اگر به هر 
دلیلی که در قوانین ذکر شده است بازیکن از محلی بغیر از محل تعویض از بازی خارج شده 
باشد ) هنگام مصدومیت یکی از بازیکنان درون زمین(، بازیکن جانشین میبایست کاور خود 
را به داور سوم مسابقه ) حاضر در میز داوری( تحویل نماید. 
 زمانی که بازیکن بدلیل عمل تعویض از زمین مسابقه خارج میشود، کلیه قوانینی که شامل 
حال بازیکنان حاضر بر روی نیمکت هستند، شامل این بازیکن نیز میشود. 
 بازیکن تعویضی در هر لحظه از زمان بازی با تشخیص تیم خود امکان ورود مجدد به بازی را 
دارد. 
 ورود کلیه بازیکنان جانشین به داخل زمین منوط به تائید و در اختیار داور مسابقه میباشد. 
درصورتیکه از نظر داور مسابقه ) طبق قوانین و اختیارات داور، درج شده در قوانین( بازیکن 
صالحیت ورود به زمین را نداشته باشد، اجازه ورود به زمین را نخواهد داشت. 
 در شرایطی که زمانی به زمان قانونی مسابقه اضافه شود، تا در این زمان ضربه پنالتی مستقیم 
یا ضربه پنالتی نقطه دوم و یا ضربه ایستگاهی بدون دیوار دفاعی زده شود، در این زمان تنها 
تعویض دروازه بان تیم مدافع امکان پذیر بوده و هیچ بازیکن دیگری انمکان تعویض نخواهد
داشت. 
 دروازهبان ها در هر لحظه از بازی و بدون اطالع به داور مسابقه امکان تعویض با دروازه بان 
تیم خود را دارند. 
 تعویض یک یازیکن با دروازه بان امکان پذیر بوده، لیکن به داور مسابقه باید اطالع داده شده 
ورنگ لباس بازیکن جانشین که به جای دروازه بان وارد زمین میشود میبایست همرنگ 
لباس دروازهبان بوده اما شماره خود را در پشت پیراهن درج کرده باشد. 
 اگر بازیکنی قبل از شروع مسابقه اخراج شده باشد، امکان تعویض او با یک بازیکن جانشین 
وجود دارد. 
 در صورتی که بازیکنی در جریان مسابقه اخراج شود، بازیکن جانشین امکان ورود به زمین 
خواهد داشت اگر که 2 دقیقه از زمان اخراج بازیکن که توسط داور سوم محاسبه میشود 
گذشته باشد و یا قبل از گذشت 2 دقیقه گلی توسط تیمی که بازیکنش اخراج شده دریافت 
شده باشد. 
 در صورتی که تیمی که بازیکنش اخراج شده باشد قبل از زمان 2 دقیقه گلی به ثمر برساند، 
امکان ورود بازیکن جانشین به زمین مسابقه را نخواهد داشت. 
 
 قانون شماره 4 : وسائل بازیکنان 
 استفاده از وسائل و زیور آالت که ممکن است در طول مسابقه برای دیگر بازیکنان ایجاد صدمه 
نماید ممنوع است. 
 وسائل معمولی هر بازیکن شامل : بلوز یا پیراهن ورزشی – شورت ورزشی – جوراب – محافظ 
ساق – کفش های طراحی شده برای فوتسال 
 دروازه بان ها مجازند به جای شورت از شلوار ورزشی استفاده نمایند. 
 رنگ لباس دروازه بان باید با سایر بازیکنان و رنگ لباس داوران متفاوت باشد. 
 اگر بازیکنی با دروازه بان تعویض گردد باید لباس دروازه بانی با شماره خودش بپوشد. 
 قلم بند ) ساق بند( می بایست در داخل جوراب قرار بگیرد 
 جنس قلم بند می بایست از مواد مصنوعی یا پالستیک مورد تائید تهیه شده باشد. 
 قلم بند می بایست تا مقدار مشخصی و قابل قبولی قابلیت جلوگیری از صدمات وارده به ساق پا 
را داشته باشد. 
 رنگ لباس تیم های حاضر در مسابقه می بایست عالوه بر اینکه با یکدیگر متفاوت باشد، باید با 
لباس تیم داوری نیز متفاوت باشد. 
 رنگ لباس دروازه بانان هر تیم می بایست با رنگ لباس تیم خود، تیم حریف و تیم داوری 
متفاوت باشد. 
 در صورتی که هر یک از تجهیزات بازیکنان با استانداردها مطابقت نداشته باشد داور این اجازه 
را دارد تا این بازیکن را از بازی خارج و تا اصالح تجهیزات مورد نظر به درون زمین مسابقه راه 
ندهد. 
 قانون شماره 5 : داور – اختیارات داور 
قدرت و وظایف داور
 اجرای قوانین 
 کلیه اتفاقاتی که در قبل، حین و یا بعد از مسابقه رخ میدهد را ثبت کند. 
 در صورت عدم وجود وقت نگهدار مسؤولیت را بعهده بگیرد. 
 در صورت تشخیص هرگونه نقض مقررات مسابقه را متوقف نموده، به حالت تعلیق درآورده و یا 
تعطیل نماید. 
 توقف یا تعلیق و یا تعطیل نمودن مسابقه در صورت وجود هر نوع اشکال در خارج از زمین. 
 اقدام انضباطی با دادن کارت زرد یا قرمز به بازیکنان خاطی. 
 اخراج مسؤوالن تیم در صورت بروز رفتارهای غیر مسؤوالنه از این افراد. 
 جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز به درون زمین. 
 درصورتی که تشخیص دهد بازیکنی به شدت آسیب دیده میتواند بازی را قطع و مطمئن شود که 
بازیکن مصدوم به خارج زمین انتقال یافته است. 
 اطمینان از استفاده از توپ های استاندارد در طول برگزاری مسابقه. 
 صحت انجام تعویض ها را تضمین میکند. 
 هرگونه تصمیم در خصوص جریان مسابقه ) قابل قبول بودن یا غیر قابل قبول بودن گل، عدم 
برگزاری مسابقه،...( تنها در اختیار داور مسابقه بوده و امکان تغییر آن وجود ندارد. 
 اگر در یک صحنه از مسابقه میان داور اول و داور دوم مسابقه اختالف نظر وجود داشته باشد، نظر 
داور اول مورد تائید میباشد. 
 در صورتیکه هریک از داورانی که به داور اول مسابقه در برگزاری مسابقه کمک میکنند در نظم و 
روند بازی اختالل ایجاد نمایند، داور اول این اجازه را دارد تا آنان را تعویض کرده و مراتب را به 
مراجع ذیصالح گزارش نماید. 
 حضور داور دوم در مسابقات بین المللی الزامی میباشد 
 قانون شماره 6 : کمک داوران ) داور سوم – وقت نگهدار( 
وظایف و اختیارات
 کمک داوران جهت کنترل و اجرای قوانین به داور کمک مینماید. 
 در متوقف کردن مسابقه به دلیل نقض مقررات همانند داور اول قدرت دارد. 
 در صورت مصدومیت داور ، این اختیار را دارد تا داور مصدوم را تعویض نماید. 
 داور وقت نگهدار می بایست در محل تعبیه شده جهت ثبت و مدیریت زمان مستقر گردد. 
 داور سوم این امکان را دارد که وظایف خود را بصورت نشسته و یا ایستاده انجام دهد.
وقت نگهدار
 بعد از ضربه شروع مسابقه زمان سنج را به کار بیاندازد. 
 در زمان توقف بازی زمان سنج را متوقف نماید. 
 بعد از هر گونه شروع مجدد مسابقه زمان سنج را بکار بیاندازد. 
 زمان یک دقیقه تایم اوت را محاسبه نماید. 
 در صورت اخراج بازیکن، 2 دقیقه زمان جریمه را محاسبه نماید. 
 با صدای سوت : پایان نیمه اول، پایان مسابقه، پایان زمان وقت اضافه و پایان تایم اوت ها را 
اعالم کند. 
 تعداد تایم اوتهای تیم ها را یاداشت نموده و تیم ها را آگاه نماید. 
 5 خطای اول هر تیم را یاداشت نموده و خطای پنجم هر تیم را با سوت یا وسیله صدا دار دیگر 
متمایز با صدای سوت داوران اعالم نماید. 
داور سوم
 5 خطای اول هر تیم در هر نیمه مسابقه را که توسط داوران اعالم شده یادداشت و با قرار دادن 
وسیله ای قابل مشاهده بر روی میز وقت نگهدار، خطای پنجم هر تیم را اعالم نماید. 
 دالیل وقفه های پیش آمده در مسابقه را یاداشت نماید. 
 شماره گلزنان را یاداشت نماید.بازیکنان اخطاری و اخراجی هر تیم را یاداشت نماید. 
 بر تعویض توپ در صورت درخواست داوران نظارت کند. 
 اطالعات و رخدادهای مسابقه را مد نظر داشته باشد. 
 بر افراد حاضر در نیمکت هر تیم نظارت داشته و هرگونه رفتار مغایر قانون را به داور مسابقه 
گزارش دهد. 
 قانون شماره 7 : مدت مسابقه 
 
 مدت هر مسابقه دو وقت 20 دقیقه ای میباشد. و احتساب وقت بازی بعهده وقت نگهدار است. 
 هر تیم در هر نیمه میتواند از یک تایم اوت 1 دقیقه ای استفاده نماید. 
 تایم اوت درخواست شده از سوی هر تیم زمانی اجرا میشود که توپ به نفع تیم درخواست کننده 
از بازی خارج یا متوقف شده باشد. 
 تایم اوت استفاده نشده در نیمه اول در نیمه دوم قابل استفاده نیست. 
 در زمان اجرای تایم اوت اگر بازیکنی قصد نوشیدن آب را داشته باشد باید از زمین مسابقه خارج 
شود. 
 در زمان اجرای تایم اوت بازیکنان ذخیره می بایست خارج از زمین مسابقه بایستند. 
 در زمان اجرای تایم اوت امکان تعویض بازیکنان تا به اتمام رسیدن تایم اوت وجود ندارد. 
 درصورتیکه مسابقه بدون وقت نگه دار و داور سوم در حال برگزاری باشد، برای استفاده از زمان 
تایم اوت می بایست از داور مسابقه تقاضای تایم اوت صورت پذیرد. 
 زمان استراحت بین دو نیمه مسابقه 15 دقیقه میباشد. 
 در وقت اضافه مسابقات استفاده از تایم اوت مجاز نمیباشد. 
 در صورتیکه زمان مسابقه به پایان رسیده باشد و لحظه ای قبل از به پایان رسیدن زمان مسابقه 
توسط داورخطای پنالتی نقطه دوم ) بدلیل تجمع خطاهای تیم بیشتر از 5 خطا( اعالم شده باشد، 
در اینصورت زمان مسابقه تا اجرای ضربه پنالتی نقطه دوم ادامه خواهد یافت. 
 
قانون شماره 8 :شروع دوباره مسابقه
ضربه شروع در موارد زیر استفاده میشود :
 در شروع مسابقه 
 بعد از به ثمر رسیدن گل 
 ضربه شروع نیمه دوم 
 ضربه شروع وقت اضافه 
 امکان به ثمر رساندن گل از ضربه شروع مسابقه وجود ندارد. 
چگونگی شروع مسابقه
 تیمی که برنده پرتاب سکه که توسط داور مسابقه در ابتدای مسابقه انجام میشود تعیین کننده این 
خواهد بود که توپ را در اختیار داشته باشد و یا نیمه ی زمینی که تمایل دارد از آن شروع کند را 
انتخاب نماید. 
 بازیکنان باید در نیمه زمین خود قرار بگیرند. 
 بازیکنان مدافع حداقل 3 متر باید از توپ تیم ضربه زننده فاصله داشته باشند. 
 توپ باید بصورت ثابت در نقطه مرکزی قرار داشته باشد. 
 بازی با صدای سوت داور آغاز خواهد شد. 
 زننده ضربه تا قبل از تماس بازیکن دیگر امکان ضربه مجدد به توپ را ندارد. 
 هنگام ضربه شروع مسابقه توپ میبایست به سمت جلو حرکت داشته باشد، در غیر اینصورت 
ضربه تکرار خواهد شد. 
بین طرفین ) Ball Drop)
 هرگاه مسابقه به هر علتی که در هیچ جای قانون پیش بینی نشده است، قطع شود برای شروع
مجدد مسابقه به شرطی که بالفاصله قبل از توقف مسابقه توپ از خطوط طولی و عرضی نگذشته 
باشد، بین طرفین اعالم میشود. 
 در زمان اجرای دارپ بال توسط داور، امکان شروع بازی بین دو بازیکن زمانی خواهد بود که 
توپ با زمین تماس داشته باشد. 
 در صورتی که در هنگام اجرای دراپ بال توپ بدون تماس با بازیکنان از خط طولی زمین عبور 
کند، انجام مجدد دراپ بال توسط داور از نزدیکترین نقطه محل خروج توپ از خط طولی انجام 
خواهد شد. 
 در صورتی که قبل از برخورد توپ با زمین در اجرای دراپ بال، تخلفی از سوی هریک از تیم ها 
و بازیکنان صورت بپذیرد، پرتاب بین طرفین مجددا تکرار خواهد شد. 
 درصورتیکه ضربه بین طرفین توسط یکی از بازیکنان با یک ضرب به سمت گل شوت شود دو 
حالت در نظر گرفته خواهد شد: 
1 .در صورتیکه وارد دروازه حریف شود، گل سالم بوده و در امتیاز تیم محاسبه خواهد شد. 
2 .درصورتیکه وارد دروازه خودی شود، یک ضربه کرنر به نفع تیم روبرو اعالم خواهد شد. 
 در صورتیکه پس از اجرای بین طرفین و برخورد توپ با زمین ضربه شوت به سمت هریک از 
دروازه ها توسط بازیکن با بیش از یکضرب اتفاق افتد، درصورتیکه توپ وارد دروازه شود، گل 
پذیرفته است )گل و گل به خودی (. 
 
) محل قرار گیری توپ در پرتاب بین طرفین در محوطه جریمه (
 
 قانون شماره 9 : توپ در بازی و خارج از بازی 
توپ خارج از بازی است وقتی که :
 بطور کامل از خطوط طولی و عرضی از روی هوا یا زمین بگذرد. 
 مسابقه توسط داور و داور دوم متوقف شود. 
 به سقف سالن برخورد کند. 
توپ در تمام اوقات در بازی است از جمله:
 بعد از برخورد به تیرهای افقی و عمودی به داخل زمین برگردد. 
 زمانی که توپ به داوران در هنگامی که درون زمین هستند برخورد کرده و در زمین باقی بماند. 
 
 قانون شماره 10 : روش امتیاز دادن )گل زدن( 
 
 گل زمانی قبول است که تمام توپ از خط دروازه بین تیرهای عمودی و زیر تیر افقی دروازه 
عبور کرده باشد، به شرط آنکه قبل از عبور توپ بازیکنی از تیم مهاجم از جمله دروازهبان توپ 
را عمدا با دست یا بازو وارد دروازه نکرده یا قوانین مسابقه را نقض نکرده باشد. 
 تیم برنده بازی، تیمی خواهد بود که بیشترین تعداد گل را در برگه امتیازات به نفع خود ثبت کرده 
باشد. 
 قانون شماره 11 :آفساید 
 در فوتسال قانون آفساید وجود ندارد. 
 
 قانون شماره 12 :خطا ها و رفتار ناشایست 
ضربه آزاد مستقیم ) ارتکاب هریک از موارد ذیل منجر به اعالم ضربه آزاد مستقیم میشود (:
 لگد زدن به حریف یا اقدام به آن 
 پشت پا زدن به حریف یا اقدام به آن 
 پریدن روی حریف 
 تنه زدن به حریف 
 زدن حریف یا اقدام به آن 
 هل دادن حریف 
 گرفتن حریف 
 پرتاب آب دهان 
ضربه آزاد غیر مستقیم ) ارتکاب هر یک از موارد ذیل منجر به اعالم ضربه آزاد غیر مستقیم میشود(:
 دروازه بان بعد از رها کردن توپ قبل از آنکه بازیکن تیم مقابل توپ را لمس کند، مجددا توپ را 
با دست بردارد. 
 دروازه بان توپ پاس داده شده توسط هم تیمیاش را با دست بردارد. 
 دروازه بان ضربه اوت ارسال شده توسط هم تیمی اش را با دست لمس کند.دروازه بان در نیمه 
زمین خود با دست یا پا توپ را بیشتر از 4 ثانیه در اختیار داشته باشد. 
 انجام بازی بصورت خطرناک 
 سد کردن تعمدی حریف. 
 جلوگیری از رها کردن توپ توسط دروازهبان. 
خطاهایی که منجر به دریافت کارت زرد میشود :
 انجام رفتار غیر ورزشی 
 اعتراض گفتاری به تصمیمات داوران 
 نقض قوانین بازی بصورت مکرر 
 ایجاد تاخیر در شروع مجدد بازی 
 عدم رعایت فاصله مناسب در هنگام شروع کرنر، ضربه آزاد یا ضربه اوت 
 ورود به زمین بدون اجازه داور ویا تخطی از روش صحیح انجام تعویض 
 ترک زمین مسابقه بدون اجازه داور بصورت عمدی 
خطاهای قابل اخراج
 ارتکاب خطای شدید 
 برخورد شدید 
 جلوگیری از یک گل مسلم، با دست زدن به توپ و یا محروم نمودن تیم حریف از یک موقعیت 
آشکار گل 
 بکار بردن کلمات رکیک و توهین آمیز و گرفتن ژست زدن 
 دریافت کارت زرد دوم در یک مسابقه 
 
 قانون شماره 13 :ضربات آزاد 
ضربه آزاد مستقیم
 اگر ضربه آزاد مستقیم وارد دروازه حریف شود گل محسوب خواهد شد. 
 اگر ضربه آزاد مستقیم توسط بازیکن وارد دروازه تیم خودی بشود، یک ضربه کرنر به تیم حریف 
داده خواهد شد. 
ضربه آزاد غیر مستقیم
 ضربه آزاد غیر مستقیم در صورتی گل محسوب میشود که توپ قبل از ورود به دروازه با بازیکن 
دیگری غیر از زننده ضربه تماس پیدا کند. 
محل ضربه
 کلیه بازیکنان تیم مقابل قبل از اینکه توپ در جریان بازی قرار بگیرد می بایست حداقل 5 متر از 
توپ فاصله داشته باشند. 
 اگر ضربه آزاد در اختیار تیم مدافع در محوطه جریمه اعالم شود، توپ پس از خروج از محوطه 
در بازی خواهد بود. 
خطاهای جمع شده
 
 خطاهای جمع شده خطاهایی هستند که در قانون 12 جریمه آن ها ضربه آزاد مستقیم است. 
 5 خطای اول هر تیم در هر نیمه جمع شده و در گزارش داور ثبت میگردد. 
 داوران میتوانند تا زمانی که یک تیم به 5 خطای جمع شده نرسیده و از موقعیت مسلم گل 
جلوگیری نشده باشد از آوانتاژ استفاده کنند. 
 در صورت اعالم آوانتاژ توسط داور ، این موضوع باید سریعا به داور سوم و وقت نگهدار گزارش 
داده شده تا در خطاهای جمع شده ثبت شود. 
 اگر مسابقه به وقت اضافه کشیده شود، خطاهای جمع شده در وقت اضافه به خطاهای نیمه دوم 
اضافه میشود. 
 
 قانون شماره 14 : ضربه پنالتی 
هرگاه بازیکنی در جریان بازی یکی از خطاهایی که منجر به ضربه آزاد مستقیم میشود را در درون محوطه 
جریمه مرتکب شود، جریمه آن ضربه پنالتی خواهد بود.
موقعیت توپ و بازیکنان:
 توپ باید روی نقطه پنالتی قرار گیرد. 
 زننده ضربه باید مشخص باشد. 
 دروازه بان تا قبل از زدن ضربه باید در بین دو تیر عمودی دروازه و روی خط قرار گرفته باشد. 
موقعیت سایر بازیکنان به جز ضربه زننده پنالتی :
 داخل زمین باشند. 
 خارج از محوطه باشند. 
 پشت یا در امتداد نقطه پنالتی قرار بگیرند. 
 حداقل 5 متر از نقطه پنالتی فاصله داشته باشند. 
اجرای ضربه پنالتی:
 ضربه پنالتی تپس نواختن سوت داور بوسیله بازیکن مشخص شده اجرا خواهد شد. 
 ضربه پنالتی میبایست به سمت جلو زده شود. 
 
 قانون شماره 15 :ضربه اوت 
 
 روشی برای آغاز مجدد بازیست. 
 از ضربه اوت نمیتوان مستقیم گل زد. 
 اوت زمانی اعالم میشود که تمام توپ از روی خطوط طولی ، از روی زمین و یا هوا عبور کند و 
یا با سقف برخورد داشته باشد. 
 اوت از نقطه ای که از خط طولی عبور کرده زده میشود. 
 در هنگام زدن ضربه اوت بازیکن مدافع میبایست حداقل 5متر از محل ضربه اوت فاصله داشته 
باشد. 
 برای زدن ضربه اوت تنها 4 ثانیه فرصت داده خواهد شد، پس از آن توسط داور اوت به تیم 
حریف واگذار خواهد شد. 
 در صورتیکه ضربه شروع اوت، وارد زمین بازی نشود و مستقیما به اوت برود، ضربه مجددا تکرار 
خواهد شد. 
 
 قانون شماره 16 : پرتاب اوت دروازه 
 
 پرتاب اوت دروازه یکی از روش های شروع مجدد بازیست که توسط دروازه بان و با دست 
انجام میشود. 
 از پرتاب اوت دروازه نمیتوان بصورت مستقیم گل زد. 
 هرگاه توپ از خط عرضی چه از روی زمین و چه از روی هوا توسط بازیکن مهاجم عبور داده 
شده باشد، پرتاب اوت دروازه اعالم میشود. 
 در هنگام پرتاب اوت توسط دروازه بان میبایست کلیه بازیکنان خارج از محوطه جریمه قرار 
گرفته باشند. 
 
 قانون شماره 17 : ضربه کرنر 
 ضربه کرنر یکی از روشهای شروع مجدد بازیست. 
 از ضربه کرنر میتوان بصورت مستقیم گل زد. 
 ضربه کرنر زمانی اعالم میشود که توپ برای آخرین بار توسط یکی از بازیکنان تیم مدافع لمس و 
از زمین یا از هوا از خط عرضی گذشته باشد و مطابق قانون 11 گلی به ثمر نرسیده باشد

درباره قوانین فوتسال ,
یاسر عطارباشی بازدید : 1227 چهارشنبه 24 فروردین 1401 زمان : 11:28 نظرات (0)
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 310
 • کل نظرات : 17
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 13
 • آی پی امروز : 172
 • آی پی دیروز : 227
 • بازدید امروز : 480
 • باردید دیروز : 1,104
 • گوگل امروز : 30
 • گوگل دیروز : 40
 • بازدید هفته : 2,013
 • بازدید ماه : 12,321
 • بازدید سال : 96,407
 • بازدید کلی : 473,978